Vi är ett annorlunda byggföretag.

Biobyggarna är ett miljömedvetet och framtidsinriktat byggföretag.
Vår vision är att erbjuda byggnader med material som biogent binder koldioxid
under sin tillväxttid och under byggnadens existens.
Vi är flexibla i val av allt från tillverkningsprocess och material till färdiga byggnadskoncept
där naturligt existerande produkter används i den mån det är möjligt.
För att uppnå detta har vi satt upp produktionslinjer för att kunna förbättra processen och
erbjuda miljö självbyggnad principer i entreprenadform med modern kvalitetssäkring.
Vi strävar efter att bidra till en förändring kring hur vi människor ser på byggande och förbrukande av material och
vill bidra till ett välmående samhälle och tillvaratagande av naturens ekosystemtjänster i stort.
Boende- och levnadslösningar som är sunda och hållbara på både ett miljömässigt,
ekonomiskt och socialt plan ser vi som en nyckelfaktor i detta.
Vi inspireras av naturens principer där materia skapas ur och återgår till jorden utan skadligt avfall och
vill öka medvetenheten kring kretsloppen som passerar via våra byggnader idag för att
skapa moderna hållbara byggsystem baserade på biobaserade material.